جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

No category

منبع مقاله با موضوع مصرف مواد

مطالعات ارزاني وهمکاران (2006) که نشان?دهنده ميزان پروتئين متوسط و ADF نسبتاً پايين در گراس?ها مي?باشد، کاملاً هم?خواني داشته و مطابقت دارد. به نظر مي?رسد با توجّه به اين?که شاخص ADF نشان?دهنده ميزان سلولز و Read more…