طيف?سنجي در کل تيمارها

4-2- نتايج روش توليد گاز
نتايج آزمايش توليد گاز نشان ?داد که در تمام زمان?هاي انکوباسيون توليد گاز در تمام تيمارهاي مورد بررسي داراي اختلاف معني?داري است(جدول 4-3). همچنين نتايج نشان داد که روند توليد گاز يک روند صعودي بوده و با افزايش زمان انکوباسيون، ميزان گاز توليدي در کليه تيمارهاي آزمايشي افزايش يافت. همچنين نتايج بررسي نشان ?داد که ميزان گاز توليدي در بين تيمارهاي مطالعه شده در تمام زمان?هاي انکوباسيون داراي اختلاف آماري معني‌داري است. ميزان گاز توليدي در 2 ساعت اوليه انکوباسيون در گونه L.sativa کمترين مقدار(17/4) و در چهار تيمار باقيمانده A.inflatum (84/6)، C.comans (34/7)، مخلوط گونه?ها (5/6) و يونجه (34/7) داراي اختلاف معني?داري نبوده و بيشترين مقادير رابه خود اختصاص دادند. البته مقدارگاز توليدي ساعت 2 انکوباسيون C.comans و يونجه برابر است. در تمام زمان?هاي انکوباسيون تا 12 ساعت اوليه انکوباسيون و در ساعت 4 انکوباسيون به همراه گونه A. inflatum بيشترين مقادير توليد گاز مربوط به گونه يونجه است. از طرفي نايج توليد گاز نشان ?داد که در تمام زمان?هاي انکوباسيون کمترين مقادير توليد گاز مربوط به گونه L.sativa است. نتايج نشان مي?دهد که توليد گاز گونه C.comans نيز در زمان?هاي 6، 8 و 12 کمتر از گونه?هاي ديگر در تراز گونه L.sativa قرار گرفته است، ولي با توجه به نتايج بعد از زمان انکوباسيون ساعت 24 مقادير توليد گاز در گونه C.comans افزايش يافته و بيشترين مقادير را به خود اختصاص داد و بر عکس در گونه يونجه ميزان توليد گاز به?طور چشمگيري کاهش يافت به?طوري که کمترين مقادير را در بين تيمارها به خود اختصاص داد. تيمار مخلوط و A.inflatum در اغلب زمان?هاي انکوباسيون داراي مقادير توليد گاز متوسطي در بين تيمارها است. بعد از زمان انکوباسيون 24 ساعت تا پايان زمان انکوباسيون(96 ساعت) بيشترين مقادير توليد گاز مربوط به گونه C.comans است. پس از گذشت 96 ساعت از زمان انکوباسيون(آخرين زمان انکوباسيون) بيشترين ميزان گاز توليدي به ترتيب در گونه?هاي C.comans (51/71)، مخلوط(51/63)، A.inflatum (84/59)، يونجه(16/54) و L.sativa (17/53) مشاهده شد(جدول 4-3).

جدول 4- 3- مقادير گاز توليد شده در زمان?هاي انکوباسيون گونه?هاي مطالعه شده در روش توليد گاز
منابع تغييرات
زمان?هاي
انکوباسيون
ميانگين هر تيمار
ميانگين
مربعات
df
sig

A. inflatum
C. coman.s
L. sativa
Mix
M. sativa

توليد گاز
(ميلي ليتر بر گرم ماده خشک)
2
a84/6
a34/7
b17/4
a50/6
a34/7
19/5
4
**001/0

4
a50/16
b67/14
c17/12
ab67/15
a83/16
53/10
4
**001/0

6
ab83/22
c01/18
c49/18
b83/20
a17/24
46/21
4
**001/0

8
b50/29
c33/23
c66/23
b17/27
a5/32
64/45
4
**001/0

12
ab01/37
bc51/34
c67/32
ab84/35
a49/38
13/15
4
**005/0

24
b51/46
a84/53
c51/42
b83/48
b83/45
08/53
4
**001/0

48
bc51/54
a35/65
d84/48
b01/58
cd49/51
39/123
4
**001/0

72
c67/58
a34/70
d34/52
b01/62
d16/53
87/161
4
**001/0

96
c84/59
a51/71
d17/53
b51/63
d16/54
43/168
4
**001/0
*و** به ترتيب داراي اختلاف در سطح 5% و 1% و n.s نشان از عدم اختلاف معني?دار است.

نتايج نشان ?داد که ميزان گاز توليدي در تمام تيمارها تا 24 ساعت اوليه انکوباسيون داراي شيب تندي بوده و پس از زمان مذکور تا زمان 48 ساعت انکوباسيون روند کندتري به خود گرفته و پس از آن تا زمان پايان انکوباسيون 96 ساعت از ميزان شيب افزايش توليد گاز کاملاً کاسته شده و منحني توليد گاز در تمام تيمارها تقريباً به?طور خط يکنواخت تبديل شده است (تصوير 4-4).

تصوير 4-4- نمودار روند توليد گاز در زمان?هاي انکوباسيون در گونه?هاي مطالعه شده

4-2-1- پارامترهاي توليد گاز و قابليت هضم در گونه?ها
جدول4-4 ميزان توليد گاز بخش محلول(a)، ميزان توليد گاز بخش غيرمحلول(b)، ثابت نرخ توليد گاز(c) و پتانسيل توليد گاز (a+b) مي?باشد. نتايج بررسي نشان ?داد که در صفات مذکور در تمام گونه?هاي مطالعه شده داراي اختلاف معني?دار است(01/0 ?.(P کمترين مقدار(a) مربوط به گونه يونجه بوده و بيشترين مقدار(a) به ترتيب مربوط به تيمار مخلوط گونه?ها و A.inflatum است. نتايج همچنين نشان داد که بيشترين مقادير bمربوط به گونه C.comans وکمترين مقدار مربوط به يونجه و L.sativa است. همچنين بيشترين مقدار(c) مربوط به يونجه و کمترين مقدار مربوط به گونه C.comans است. بيشترين ميزانa+b مربوط به C.comans و کمترين ميزان مربوط به دو گونه يونجه و L.sativa بوده و دو گونه A.inflatum و مخلوط مقادير متوسط را به خود اختصاص ?دادند. همچنين نتايج نشان ?داد که مقادير ماده آلي قابل هضم(OMD)، اسيدهاي چرب?زنجيره?کوتاه(SCFA)، انرژي متابوليسمي(ME) و انرژي خالص شيردهي(NEL) در تمام گونه?هاي مورد بررسي داراي تفاوت معني?داري است(جدول4-4). نتايج نشان مي?دهد که بيشترين مقادير OMD، SCFA، ME وNEL مربوط به گونه C.comans و کمترين مقدار صفات مذکور مربوط به گونه L.sativa است. ساير تيمارها به ترتيب مخلوط گونه?ها، يونجه و A.inflatum مقادير متوسط OMD، SCFA، ME وNEL را به خود اختصاص ?دادند(جدول 4-4).

جدول 4-4 – مقايسه پارامترهاي توليد گاز در گونه?هاي مرتعي
منابع تغييرات
پارامترهاي توليد گاز
ميانگين هر تيمار
ميانگين
مربعات
df
sig

A. inflatum
C. coman.s
L. sativa
Mix
M. sativa

توليد گاز
(ميلي ليتر بر گرم ماده خشک)
a
a13/0
a78/0-
b64/3-
a26/0
b98/3-
75/10
4
**003/0

b
bc89/57
a46/72
c32/55
b32/62
c35/56
41/147
4
**001/0

c
b818/0
d547/0
b836/0
c694/0
a17/1
016/0
4
**001/0

a+b
c75/57
a68/71
d67/51
b06/62
d37/52
95/201
4
**001/0

OMD91
c64/60
a56/71
d51/57
bc96/62
b18/65
18/84
4
**001/0

DDM92
c26/60
a85/74
d19/54
b66/64
d38/55
01/210
4
**001/0

SCFA93
b17/11
a93/12
c22/10
b74/11
b01/11
03/3
4
**001/0

NEL94
b04/5
a78/5
c66/4
b26/5
b01/5
513/0
4
**001/0

ME95
c57/8
a63/9
c04/8
b89/8
b54/8
03/1
4
**001/0

DOM96
b08/59
a16/66
c51/55
b20/61
b92/58
11/46
4
**001/0
*و** به ترتيب داراي اختلاف در سطح 5% و 1% و n.s نشان از عدم اختلاف معني?دار است.

4-3- نتايج روش کيسه نايلوني
4-3-1- ناپديد شدن ماده خشک و پروتئين خام در دو گونه با روش (In-situ)
نتايج انکوباسيون کيسه نايلوني در زمان?هاي صفر، 4، 8، 16، 24، 48، 72 ساعت نشان داد که تجزيه?پذيري و ناپديد شدن ماده خشک و پروتئين در کيسه?هاي نايلوني در تمام زمان?هاي انکوباسيون در تمام تيمارهاي مورد بررسي اختلاف معني?داري است(01/? P) (جدول 4-5). به علاوه نتايج نشان ?داد که روند تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين خام در کيسه نايلوني از شروع زمان انکوباسيون تا انتهاي زمان انکوباسيون داراي يک روند صعودي بوده و با افزايش زمان انکوباسيون کيسه?ها، ميزان تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين در کليه تيمارهاي آزمايشي افزايش ?يافت. همچنين بررسي نتايج نشان داد که تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين بين تيمارهاي مختلف در تمام زمان?هاي انکوباسيون داراي اختلاف آماري معني‌داري است. بيشترين ميزان تجزيه?پذيري ماده خشک به?جز در زمان انکوباسيون 24 ساعت در تمام زمان?هاي انکوباسيون مربوط به يونجه است. ميزان ناپديد شدن ماده خشک تا 4 ساعت اوليه در تيمارهاي A.inflatum، C.comans ، L.sativa و مخلوط گونه?ها داراي اختلاف معني?داري است ولي با گذشت زمان انکوباسيون بعد از 8 ساعت انکوباسيون ميزان تجزيه?پذيري L.sativa افزايش يافته به?طوري?که بيشتر يا برابر يونجه است. کمترين مقادير تجزيه?پذيري ماده خشک مربوط به دو گونه A.inflatum و C.comans بوده و مقادير مربوط به مخلوط گونه داراي حد متوسطي است. نتايج تجزيه?پذيري پروتئين نشان ?داد که به?جز يونجه بقيه تيمارهاي و گونه?هاي مطالعه شده داراي مقادير نزديک به يکديگر بوده و اغلب داراي اختلاف معني?داري نيست. البته گونه L.sativa داراي کمترين مقادير تجزيه?پذيري پروتئين است. در پايان زمان انکوباسيون پس از96ساعت مقادير تجزيه?پذيري پروتئين A.inflatum(63/81)، C.comans (17/80)، L.sativa (1/82)، مخلوط (37/81) و يونجه (4/84) است(جدول 4-5).

جدول4-5-تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين گونه?ها درزمان?هاي انکوباسيون روش کيسه نايلونيIn-situ (درصد ماده خشک)
منابع تغييرات
زمان?هاي
انکوباسيون
ميانگين هر تيمار
ميانگين
مربعات
df
sig

A. inflatum
C. coman.s
L. sativa
Mix
M. sativa

قابليت تجزيه
ماده خشک
صفر
b93/33
b13/33
b27/31
b33/29
a7/42
25/79
4
**001/0

4
b50/47
b47/45
b23/45
b13/46
a8/55
98/58
4
**001/0

8
b97/55
c13/51
bc93/53
c20/51
a57/59
70/37
4
**001/0

16
a60/64
b01/59
a77/64
b90/58
a3/65
94/31
4
**001/0

24
b96/67
c7/63
a37/70
c1/64
ab2/69
29/27
4
**001/0

48
bc01/70
c27/69
a6/75
b77/71
a97/74
35/24
4
**001/0

72
b2/70
b5/70
a33/76
a13/74
a77/76
22/29
4
**001/0

96
b2/70
b73/70
a47/76
a9/74
a37/77
48/32
4
**001/0

قابليت
تجزيه پروتئين
صفر
b13/44
c13/38
d20/33
d70/32
a43/51
09/188
4
**001/0

4
b70/53
bc13/51
d77/46
cd27/47
a53/58
07/71
4
**001/0

8
ab80/60
ab13/61
b83/55
b20/58
a57/65
78/39
4
**001/0

16
ab01/70
ab03/72
b30/67
ab50/70
a47/74
94/20
4
**001/0

24
ab10/75
ab67/76
b53/73
ab27/76
a13/79
85/12
4
**001/0

48
b47/80
b90/79
b30/80
b80/80
a63/83
72/6
4
**001/0

72
b43/81
b17/80
b77/81
b30/81
a30/84
97/6
4
**001/0

96
b63/81
b17/80
b10/82
b37/81
a40/84
23/7
4
**001/0
*و** به ترتيب داراي اختلاف در سطح 5% و 1% و n.s نشان از عدم اختلاف معني?دار است.
نتايج نشان ?داد که تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين در کيسه?هاي نايلوني در تمام تيمارها تا 48 ساعت اوليه انکوباسيون داراي شيب تندي بوده و پس از آن روند کندتري به خود گرفته و تا زمان پايان انکوباسيون (96 ساعت) از ميزان شيب تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين کاملاً کاسته شده و منحني هر دودر تمام تيمار ها تقريباً به?طور خط مستقيم با شيب بسيار کم تبديل شده است (تصاوير 4-5 و 4-6).

تصوير 4-5 – روند ناپديد شدن ماده خشک در روش کيسه نايلوني

تصوير 4-6- روند تجزيه?پذيري پروتئين در روش کيسه نايلوني
بررسي و محاسبه همبستگي ميانگين ميزان ناپديدشدن ماده خشک و پروتئين در تمام زمان?هاي انکوباسيون تمام تيمارهاي گونه?هاي مطالعه شده در کيسه?هاي نايلوني نشان ?داد که همبستگي مستقيم بسيار مناسبي بين ميزان تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين با ميزان(R2=0/993) وجود دارد (تصوير 4-7).

تصوير 4-7- نمودار همبستگي تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين ميانگين تمام تيمارها در زمان?هاي انکوباسيون در روش کيسه نايلوني

4-3 -2- ضرايب تجزيه?پذيري ماده خشک و پروتئين گونه?هاي مطالعه شده با روش In-situ
نتايج ضرايب تجزيه?پذيري مواد محلول در زمان صفر(a)، مواد نامحلول قابل تخمير(b) و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید