در راستاي معرفي منابع جديد و فراوان که به علت عدم?شناخت در مناطق مختلف به وفور به?صورت خود روي توليد ولي استفاده نمي?شوند برنامه ريزي?هاي مناسب انجام داد.
در راستاي آگاهي بيشتر و بهتر براي استفاده ازگونه?هاي مطالعه شده پيشنهاد مي?شود که در وهله اول موارد ضدتغذيه?اي گونه?هاي مطالعه شده بررسي و در وهله بعد به?صورت پروار دام زنده و استفاده عملي از آن?ها در پروار دام?ها مورد بررسي قرار گيرد.
منابع
احمدي، عباس.1382.بررسي کيفيت علوفه چند گونه مرتعي در مراحل مختلف فنولوژيکي با استفاده از دو روش آزمايشگاهي و طيف?سنجي مادون قرمز نزديک. پايان?نامه کارشناسي ارشد مرتع?داري. دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.15-25.
احمدي، عباس، جعفري علي اشرف، ارزاني حسين ( 1383 ). بررسي امکان استفاده از طيف?سنجي مادون قرمز نزديک در ارزيابي کيفيت علوفه گياهان مرتعي. سومين همايش ملي مرتع و مرتع?داري ايران. ص 350-331.
ارزاني، حسين. احمدي، عباس. آذرنيوند، حسين. جعفري، علي اشرف .1385. تعيين و مقايسه کيفيت علوفه پنج گونه مرتعي در مراحل مختلف رشد فنولوژيکي. مجله علوم کشاورزي ايران. شماره 370، جلد 2 (311-303 ). سال. 1385.
ارزاني، حسين (1388). کيفيت علوفه و نياز روزانه دام چرا کننده از مرتع. موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ارزاني حسين، ترکان جواد.1384. بررسي تغييرات کيفيت علوفه گونه هاي مرتعي در مناطق مختلف آب و هوايي. مجله منابع طبيعي ايران. جلد58.شماره2.سال84.صفحه459-468
ارزاني، حسين، ترکان. ج، جعفري م، جليلي. ع، نيکخواه ع. 1380.تأثير مراحل مختلف فنولوژي و عوامل اکولوژيک بر روي کيفيت علوفه چند گونه مرتعي. مجله علوم کشاورزي دانشکده کشاورزي تهران. جلد 32. شماره2.
ارزاني، حسين، فرازمند سارا، عرفانزاده رضا.1384. تعيين واحد دامي و نياز روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده از مراتع مازندران (مطالعه موردي غرب مازندران).مجله منابع طبيعي ايران. جلد58. شماره2. سال 84.صفحه 447-457
ارزاني، حسين، قاسمي آريان ياسر، ترکان جواد، فيله کش اسماعيل (1387 ). تعيين و مقايسه دو گونه مرتعي Salsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع پشته سبزوار. چهارمين همايش ملي مرتع و مرتع?داري. ص 330.
ارزاني، حسين، مسيبي مرضيه.، نيکخواه علي.1385. بررسي تأثير مراحل فنولوژي بر کيفيت علوفه گونه?هاي مختلف در مراتع ييلاقي طالقان. مجله منابع طبيعي ايران.جلد59. شماره1.بهار 85.صفحه 251-259
ارزاني، حسين، ناصري کمال?الدين. 1384. چراي دام در مرتع و چراگاه. تاليف اي.ام نيکول. انتشارات دانشگاه تهران.صفحه31-99.
اميرخاني، معصومه، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور (1386). بررسي ارزش غذايي دو گونه مرتعي Thinopyrum intermedium و . Agropyron cristatum فصل?نامه علمي -پژوهشي وزارت جهاد سازندگي. منابع طبيعي. شماره 74. ص 61-65 .
بشري، حسين، 1377. بررسي كيفيت علوفه و مقايسه آن با نياز غذايي گوسفند در چند مرتع با وضعيت مختلف، پايان نامه كارشناسي ارشدمرتعداري، دانشگاه تهران.
بيات، ع. ر، ولي زاده. ع، ناصريان و م، دانش مسگران. 1385. تاثير اندازه ذرات يونجه و دانه جو بر فعاليت جويدن، PH شکمبه و توليد و ترکيب شير گاوهاي شيرده هلشتاين. مجله علوم و صنايع کشاورزي، جلد 20، شماره 6.
ترکان، جواد. 1378.بررسي اثر مراحل مختلف فنولوژيک عوامل محيطي (خاک و اقليم) بر کيفيت علوفه چند گونه مرتعي ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
تركان، جواد، 1378. بررسي اثر مراحل مختلف فنولوژيكي و عوامل محيطي (خاك و اقليم) بر كيفيت علوفه چند گونه مرتعي، پايان نامه كارشناسي ارشد مرتع?داري، دانشگاه تهران.
تقي?زاده، ا و پ، فرهومند. 1386. تغذيه علمي گاو شيري. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه.
تقي?زاده، ا.، 1386. عوامل تغيير در تجزيه?پذيري شکمبه اي و تعيين کينتيک هضم به روش توليد گاز. کارگاه روش?هاي اندازه گيري الياف و قابليت هضم مواد خوراکي مورد استفاده در تغذيه دام با سيستم آنکوم. دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي.
تقي?زاده، ا.، 1386. عوامل تغيير در تجزيه پذيزي شکمبه?اي و تعيين کينتيک هضم به روش توليد گاز. کارگاه روش?هاي اندازه گيري الياف و قابليت هضم مواد خوراکي مورد استفاده در تغذيه دام با سيستم آنکوم. دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي.
تقي?زاده، اکبر. فرهومند، پرويز.1386، تغذيه علمي گاو شيري، جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان غربي، اروميه.
تکاسي محمدولي، زاهدي?فر مجتبي، همتي بهزاد (1386)، قابلت هضم سرشاخه تاغ به دو روش دام زنده و آزمايشگاهي وضريب تجزيه?پذيري آن با روش کيسه?هاي نايلوني. پژوهش و سازندگي. شماره74. ص 104-96.
تيمورنژاد، ن. 1379. تعيين ارزش غذايي پس مانده هاي ميوه و سبزيجات ميادين ميوه و تره بار به روشهاي in vivo،in vitro، in sacco در نشخوارکنندگان. دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج. پايان نامه کارشناسي ارشد.
جامعي، پرويز، 1376، تغذيه تجربي دام و طيور، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
جعفري، علي اشرف (1380). بررسي امکان استفاده از طيف?سنجي مادون قرمز نزديک براي تخمين قابليت هضم در گراس هاي علوفه?اي. سومين سمينار پژوهشي تغذيه دام و طيور کشور. ص 63-55.
چاره?ساز، ندا؛ ارزاني حسين ، آذرنيوند حسين (1386 ). بررسي کارآيي روش NIR درمقايسه با روش?هاي آزمايشگاهي متداول براي بررسي کيفيت علوفه چند گونه مرتعي. پايان نامه کارشناسي ارشد مرتع?داري. دانشگاه تهران، پرديس کشاورزي.
حاتمي، مرتضي. 1384. تخمين ارزش غذايي ذرت سيلو شده غني شده با فرمالدئيد و اوره و بررسي اثرات آن بر اکوسيستم شکمبه گوسفند، پايان نامه کارشناسي علوم دامي. دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
دانش?مسگران، محسن.،طهماسبي،عبدالمنصور، وکيلي، علي?رضا. 1387، هضم? و سوخت ?و? ساز در نشخوارکنندگان. انتشارات دانشگاه، دانشگاه فردوسي مشهد.
رضايي علي. بررسي اثر مراحل رشد و چين هاي متفاوت بر صفات زراعي، ترکيبات شيميايي و ارزش غذايي اسپرس. پايان نامه کارشناسي ارشد علوم دامي. دانشگاه بوعلي?سينا، دانشکده کشاورزي.
شورنگ، پ. 1379. تعيين ارزش غذايي بعضي از مواد خوراکي با استفاده از روش?هاي حيواني (in vivo)، آزمايشگاهي (in vitro)، کيسه نايلوني (in situ) و شکمبه آزمايشگاهي (in situ- in vitro). دانشگاه تهران. پايان?نامه کارشناسي ارشد علوم دامي.
صوفي، ر.1379. تغذيه دام، ترجمه، چاپ اول، انتشارات عميدي.
عرفان?زاده، رضا. 1380. بررسي تغييرات کيفيت علوفه گونه مرتعي Trifolium repens در دو مرحله فنولوژيکي گلدهي و بذردهي ،مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي مرتع ومرتع?داري ،صفحه 409-405.
قره?شيخ لو، حميدرضا،(1390)، تعيين ارزش غذايي سه گونه مرتعي Onobrychis sativa، Dactylis glomerata، Setaria galauca با روش?هاي شيميايي ، طيف?سنجي مادون قرمز، توليد گاز و کيسه?هاي نايلوني. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد رشت، دانشکده کشاورزي.
قورچي، نقي.1374. تعيين ترکيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مراتع اصفهان.پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 20-22
کاظمي، محسن، طهماسبي عبدالمنصور، ناصريان عباسعلي، محقي مهدي (1387). تعيين ارزش غذايي برخي از علوفه?هاي مرتعي خراسان با استفاده از تکنيک توليد گاز و کيسه نايلوني. سومين کنگره علوم دامي کشور.
کريمي، احمد.، نصابيان، شهرام.1385، تغذيه دام و طيور، جلد اول. ناشر موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران.
کريمي هادي،1381، فرهنگ رستني?هاي ايران جلد سوم، انتشارات پرچم.
ليسون، استون.، سامرس، جان دي. تغذيه طيور، جلد دوم. ترجمه محمود شيوازاد و عليرضا صيداوي.1385، انتشارات دانشگاه تهران.
مظفريان، ولي?الله، کتاب درختان و درختچه?هاي ايران، چاپ فرهنگ معاصر، صفحه 161.
معاونت امور دام (1381). وزارت جهاد کشاورزي. برآورد جمعيت دام به تفکيک نوع دام و استان.
مک?دونالد، پي؛ ادواردز، ار اي؛ گرين?هال، جي اف دي؛ مورگان، سي اي (2001). تغذيه دام. نويدشاد، بهمن؛ جعفري صيادي عليرضا. ايران (رشت). نشر حق?شناس.
منصوري، ه؛ نيکخواه، ع؛ رضائيان م، مرادي، م؛ ميرهادي ا (1382). تعيين ميزان تجزيه?پذيري علوفه با استفاده از فن توليد گاز و کيسه هاي نايلوني. مجله علوم کشاورزي ايران. جلد 34. شماره 2. ص 507-495.
مهدوي، علي و نيکخواه، علي. 1384. استفاده از روش آزمون گاز و معادلات رگرسيوني در پيشگويي ارزش غذايي مواد خوراکي در تغذيه دام?ها، اولين همايش گياهان علوفه?اي کشور، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران.
نجف?نژاد، بهروز (1385). بررسي ارزش غذايي شبدر و برخي مواد متراکم فرآوري شده به روش?هاي In vivo، In vitro و In situ و Gas production. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده کشاورزي.
نويدشاد، ب؛ ع، جعفري?صيادي.1379. تغذيه دام (ترجمه). انتشارات فرهنگ جامع.
نيکخواه، علي؛ امانلو، حميد (1374). اصول تغذيه و خوراک دادن دام. ترجمه. چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهي. دانشگاه زنجان.
هاشمي .م، 1375، تغذيه دام، طيور و آبزيان، خوراک?ها و خوراک دادن و جيره نويسي، انتشارات فرهنگ جامع.
Adesogan, A.T., 2000. What are feeds worth? A critical evaluation of selected nutritive value methods. Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, pp 33-47
Adesogan, A.T., 2000. What are feeds worth? A critical evaluation of selected nutritive value methods. Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, pp 33-47
Akinfemi A, Adu O. Adesanya and V.E.Aya, Use of an In Vitro Gas production Technique to Evalute Some Nigerian Feedstuffs, American-Eurasian Journal of Scientific Reseach, 2009,4(4):240-245.
Andrés S., Calleja A., L?pez S., Gonz?lez J.S., Rodr?guez P.L., Gir?ldez F.J.,( 2005), Prediction of gas production kinetic parameters of forages by chemical composition and near infrared refl -ectance spectroscopy, Anim. Feed Sci. Tech. 123-124, 487-499.
Andrés S., Calleja A., L?pez S., Gonz?lez J.S., Rodr?guez P.L., Gir?ldez F.J., (2005) , Prediction of gas production kinetic parameters of forages by chemical composition and near infrared refl -ectance spectroscopy, Anim. Feed Sci. Tech. 123-124, 487-499.
Arzani, H., Basiri, M., Khatibi, F., and G., Ghorbani., (2006), Nutritive value of some zagros mountain rangeland species, Small Rumi., Rese., 65: 128-135.
Arzani, H., M., Zohdi, E., Fisher, G.H., Zaheddi Amiri, A., Nikkhan and D., Waster., (2004) , Phenological effects on forage quality of five grass species, J. Range manag., 57: 624-630.
Ball, D. M., M., Collins, G. D., Lacefield, N. P., Martin, D. A., Mertens, K. E., Olson, D. H., Putnam, D. J., Undersander, and M. W., Wolf., (2001) , Underestanding forage quality, American Farm Bureau Federation Publication 1-01, Park Ridage, IL, Pp: 18.
Beever, D. E. , Coelho da Silva, J. P. Prescott, J. H. D. and Armstrong, D. G. , 1972. Br. J. Nutr. , 28, 347.
Berardo, N., (1997) , Predication of chemical composition of whit clover by Near Infrared Reflectance Spectroscopy, Grass and

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید