بسته و سرنگ داخل انکوباتور قرار داده شد. در هنگام بالا بردن پيستون علاوه بر دقت کافي جهت عدم خروج مايع از سرنگ دقت زيادي شدکه بالا بردن پيستون با يک حرکت چرخشي انجام شد تا از عدم چسبيدن پيستون به ديواره سرنگ اطمينان حاصل شد.
در اين آزمايش براي قرائت هر سرنگ درب انکوباتور باز گرديده و بلافاصله بسته شد و از خارج کردن چند سرنگ با هم جهت قرائت خودداري شد چرا که دماي سرنگ?ها کم شود يا دماي داخل انکوبا تور پايين بيايد علاوه بر اثر سوء روي ميکروارگانيسم?ها باعث انقباض وکم شدن حجم مايع و گاز داخل سرنگ شده و با مکشي که ايجاد مي??کند باعث کشيده شدن پيستون به داخل شده و باعث اشتباه در قرائت گاز توليدي مي?گردد(منک واستينگاس، 1988).

3-1-7-7- محاسبه پارامترهاي هضم‌پذيري
با استفاده از فرمول‌هاي زير پارامترهاي هضم‌پذيري محاسبه گرديد(منک وهمکاران، 1988).
OMD = 14.88 + 0/889 Gas + 0/45 Cp + 0/0651 Ash(ماده‌آلي‌قابل‌هضم)
+ 0/000286 EE2 0/0057 Cp = 2/2 + 0/136 Gas + ME(انرژي‌قابل‌متابوليسم)
SCFA = 0/0601 + 0/239 Gas(اسيدهاي‌چرب زنجيره‌کوتاه)
NEL = 0/54 + 0/096 Gas + 0/0038 Cp + 0/000173EE2(انرژي‌خالص‌شيردهي)
Gas = گاز توليدي در 24 ساعت(ميلي‌ليتر بر گرم ماده‌خشک).
Cp = پروتئين‌خام در ماده‌خشک.
EE = درصد مولي چربي‌خام در ماده‌خشک.

3-1-8- روش طيف‌سنجي مادون قرمزنزديک انعکاسي(NIRS)
به‌تازگي در بعضي ازآزمايشگاه‌ها، روش‌هايي هم?چون ترکيب روش‌هاي رگرسيون‌آماري با طيف‌سنجي مادون قرمزنزديک انعکاسي مرسوم شده است.

3-1-8-1- تعيين شاخص‌هاي کيفيت با طيف‌ سنجي مادون قرمزنزديک
پس از تعيين ترکيب شيميايي نمونه‌ها درآزمايشگاه، باقي‌ماندة نمونه‌ها براي کاليبراسيون مورد استفاده قرار گرفتند. براي اسکن‌کردن نمونه‌ها ازدستگاهpercon Inframatic8620 استفاده شدکه داراي بيست فيلتر ‌بود. درمجموع براي هرکدام از سه گونه يک برنامه کاليبراسيوني براي صفات مورد بررسي تهيه گرديد. تکنولوژي طيف?سنجي مادون قرمزنزديک براساس جذب و انعکاس اشعه مادون قرمز در طول موج‌هاي بين 1100-2500 نانومتر استوار بود. در اين روش اشعه بر جسم تابانيده شده و انرژي منعکس شده(R) از نمونه براساس log 1/ R اندازه‌گيري شد. از هرگونه گياهي بيست تکرار به‌طور مجزا در داخل محفظه‌هاي دستگاه قرارگرفته شد و با تابانيدن پرتوهاي مختلف اشعه مادون قرمزنزديک، صفات کيفي مورد نظر پيش‌بيني شد. حدود دو سوم نمونه نيز براي پردازش معادله کاليبراسيون و بقيه براي صحت دقت معادله کاليبراسيوني به‌کار برده? شد. کاليبراسيون به ‌طور معمول با کاربرد رگرسيون خطي چندمتغيره78 براساس روش وسترهاوس79(1988) و با استفاده از نرم‌افزار Percon NIR Programs Version 4/89 معرفي شده شرکت Percon بود.

3-1-8-2- جست و جوي اتوماتيک فيلترها80
براي تعيين بهترين کاليبراسيون به‌طور معمول از ترکيبات طول موج سه، چهار، پنج و شش‌تايي استفاده گرديد. زيرا استفاده از همه بيست فيلتر با هدف بررسي کيفيت علوفه‌گياهان ‌مرتعي هم‌سو نمي‌باشد. فيلترهاي ‌برتر براساس کمترين اشتباه‌استاندارد کاليبراسيون(SEC)81، بيشترين ضريب تشخيص(R2)82 و بيشترين مقدار آزمون F مشخص شد (احمدي، 1382).
3-1-8-3- تعيين معادلة‌رگرسيوني از فيلترهاي انتخاب شده
تعيين معادله‌هاي‌ رگرسيوني از فيلترهاي انتخاب شده پس از انتخاب فيلترها براي هر يک از داده‌هاي کاليبره شده (اين‌کار را نرم‌افزار پس از جستجوي بالا انجام مي‌دهد)، عمليات رگرسيون براي هريک از بهترين فيلترهاي سه، چهار، پنج شش‌تايي انجام گرفت و نتايج يادداشت شد. سپس نتايج رگرسيون براي هريک از معادله‌ها با مشاهده تفاوت داده‌هاي آزمايشگاهي و طيف??‌سنجي مادون قرمز نزديک کنترل و ذخيره گرديد.

3-1-8-4- بررسي صحت معادلات‌کاليبراسيون(هم‌سنجي)83
بررسي صحت معادلات‌کاليبراسيون پس از پردازش چندين معادلة‌کاليبراسيون هريک از اين معادلات با تعدادي از نمونه‌هاي ديگر که از پيش درآزمايشگاه اندازه‌گيري شده‌اند ارزيابي و بهترين معادله براي صفت معين تعيين گرديد. به‌طور معمول از دستورالعمل نرم‌افزار Infaramatic 8620 براي ارزيابي و صحت معادلات کاليبره استفاده شد. براساس اشتباه‌استاندارد ارزيابي(SEP)84 کمتر، ضريب تشخيص بيشتر(R2) و شيب خط‌رگرسيون نزديک به يک و کمترين انحراف نتايج طيف ‌سنجي مادون قرمز نزديک و نتايج آزمايشگاه، دستگاه طيف?سنجي مادون قرمز نزديک کاليبره شد. سپس نتايج بر روي نمودارهاي رگرسيوني که درآن‌ها داده‌هاي آزمايشگاه به عنوان متغير مستقل و داده‌هاي حاصل از طيف‌سنجي مادون?قرمز نزديک به‌عنوان متغير وابسته در نظرگرفته شد و معادلة ‌رگرسيون بر پايه دو سري داده محاسبه گرديد. گروه داده‌هاي مقادير جذب اندازه‌گيري شده درطول موج‌هاي مختلف به‌عنوان X1 الي X20 براي کاليبراسيون و گروه داده‌هاي آزمايشگاهي مرجع جهت نمونه‌هاي متناظر استفاده گرديد (احمدي، 1382).

3-2- تجزيه و تحليل آماري داده‌ها
اطلاعات حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفي با پنج تيمار و سه تکرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي رسم نمودارهاي تجزيه‌پذيري ماده‌خشک و ساير موادمغذي و همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به آزمون ‌گاز از نرم‌افزارهاي Fit Curve و Excel (2007) و براي آناليز داده?ها، مقايسه ميانگين‌ها و هم‌چنين مقايسه ضرايبa b, c , و ساير فراسنجه‌ها و محاسبه مقادير انحراف معيار و انحراف خطا از آزمون چند دامنه‌اي دانکن با فرض خطاي کمتر از 05/0 از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
جهت تعيين مولفه‌هاي توليدگاز از معادله مکدونالد(1981) استفاده شد.
P = a+b(1 – e-ct)
P : توليدگاز در زمان t
a : توليدگاز بخش محلول
b : توليدگاز بخش غيرمحلول
c : نرخ توليدگاز
t : زمان تخمير
مدل تجزيه واريانس به‌کار رفته دراين تحقيق به‌صورت زير بود:
Yij = µ+Ti+eij
در اين مدل :
Yij = مقدار هر مشاهده
µ = ميانگين کل
Ti = اثر تيمار
eij = خطاي آزمايش
در پايان همبستگي بين تجزيه‌پذيري به روش in situ و داده‌هاي توليد گاز به وسيله نرم افزار Excel (2007) محاسبه شد.

فصل چهارم:
نتايج

4- 1- نتايج
4- 1- 1- نتايج آناليز شيميايي و طيف سنجي مادون قرمز (NIR) صفات کيفي در گونه?هاي مطالعه شده
نتايج آناليز شيميايي و طيف?سنجي مادون قرمز گونه?هاي مطالعه شده نشان داد در تمام صفات اندازه?گيري بين گونه?هاي آزمايشي، اختلاف معني?داري وجود دارد(05/0?P). گونه?هاي C.comans و يونجه داراي بيشترين و A.inflatum داراي کمترين پروتئين خام بودند. دو گونه L.sativa و مخلوط سه گونه داري ميزان متوسطي از پروتئين خام در بين تيمارها است. اين روند پروتئين خام در روش طيف?سنجي نيز مشاهده شد و بيشترين مقدار مربوط به يونجه ولي کمترين مقدار مربوط به سه گونه A.inflatum، L.sativa و مخلوط بود. ميزان خاکستر و الياف نامحلول در شوينده?اسيدي در هر دو روش شيميايي و طيف?سنجي يونجه بيشترين مقدار و C.comans ، L.sativa و مخلوط کمترين مقادير را به خود اختصاص دادند. بيشترين ميزان چربي خام به ترتيب مربوط به A.inflatum، L.sativa، مخلوط، C.comans و يونجه بود. بيشترين فيبر خام مقدار مربوط به گونه C. comans و کمترين مقدار مربوط به گونه?هاي L.sativa و يونجه بود. بيشترين مقدار الياف نامحلول در شوينده خنثي در هر دو روش اندازه?گيري شيميايي و طيف?سنجي مربوط به گونه A.inflatum و L.sativa بوده و کمترين مقادير مربوط به C.comans و مخلوط گونه?ها بود. البته در روش طيف?سنجي کمترين براي يونجه بود(جدول 4-1). نتايج جدول (4-1) نشان داد که به جز در ميزان خاکستر در بقيه صفات اندازه?گيري شده در هر دو روش شيميايي و طيف?سنجي مادون قرمز، مقادير مربوط به طيف?سنجي نسبت به مقادير شيميايي کمتر است.

جدول 4- 1- مقايسه مقادير ترکيب اجزا گونه?هاي مطالعه شده در روش تجزيه شيميايي و NIR (براساس ماده خشک)
روش اندازه گيري
صفت مورد
مقايسه (درصد)
ميانگين هر تيمار
ميانگين
مربعات
df
F محاسباتي

A. inflatum
C. coman.s
L. sativa
Mix
M. sativa

تجزيه شيميايي
CP85
c43/8
a67/18
b72/9
b36/9
a19/19
58/86
4
**004/0

EE86
a20/3
c73/1
ab73/2
bc20/2
d06/1
09/2
4
**001/0

CF87
bc47/23
a47/30
c40/20
b17/25
c50/21
84/46
4
**001/0

ASH88
b57/9
c33/6
c13/7
c93/6
a2/14
57/31
4
**001/0

ADF89
b03/18
b47/14
b60/17
b50/15
a83/21
20/24
4
**006/0

NDF90
a53/35
b53/26
a93/34
b53/28
ab4/30
68/46
4
*023/0

روش NIR
CP
c01/3
b60/11
c97/5
c40/4
a67/29
25/361
4
*04/0

ASH
b13/11
c43/6
c33/7
c07/7
a17/17
69/60
4
**006/0

ADF
a57/14
b27/9
ab23/13
ab93/12
a93/16
38/23
4
*034/0

NDF
a80/29
b01/22
a01/31
b73/22
ab13/25
08/50
4
*021/0
*و** به ترتيب داراي اختلاف در سطح 5% و 1% و n.s نشان از عدم اختلاف معني?دار است.

تصوير(4-1) نيز به طور مشخص نشان ?داد که گونه يونجه در صفات خاکستر، پروتئين خام و الياف نامحلول در شوينده?هاي اسيدي بيشترين مقادير و در ميزان چربي خام و فيبر خام کمترين مقادير را به خود اختصاص مي?دهد در حالي?که گونه بيشترين ميزان چربي خام و NDF مربوط به A.inflatum است.

تصوير 4-1- نمودارمقادير صفات اندازه?گيري شده در روش شيميايي در گونه?هاي مطالعه شده

مقايسه ميانگين کل تيمارها براي صفات مشترک اندازه گيري شده در هر يک از دو روش شيميايي و طيف?سنجي مادون قرمز نشان داد که در صفات خاکستر، الياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي در هر دو روش اندازه?گيري شيميايي و طيف?سنجي تفاوت معني?دار و در ميزان پروتئين خام تفاوت معني?داري بين برآورد دو روش اندازه?گيري مشاهده نمي?شود (جدول و تصوير 4-2).

جدول 4- 2- مقايسه تي?تست صفات دو روش تجزيه شيميايي و NIR (براساس ماده خشک) در کل تيمارهاي مطالعه شده
گونه مورد مطالعه
صفات(درصد)
ميانگين هر تيمار
df
SD
SEM

روشNIR
روش شيميايي

داده?هاي کل تيمارها
CP
92/10
07/13
14
02/7
n.s 81/1

ASH
82/9
83/8
14
45/1
n.s 37/0

ADF
39/13
49/17
14
42/2
**62/0

NDF
19/31
13/26
14
17/2
**56/0
*و** به ترتيب داراي اختلاف در سطح 5% و 1% و n.s نشان از عدم اختلاف معني?دار است.

تصوير4-2- نمودار مقايسه ميانگين کل تيمارها براي صفات مشترک در دو روش شيميايي و طيف?سنجي

نتايج همبستگي دو روش اندازه?گيري شيميايي و طيف?سنجي مادون قرمز در صفات مشترک نشان داد که در صفات پروتئين خام (نمودار a) ميزان(R2= 0/655) و خاکستر(نمودار b) ميزان (R2=0/947) بود. همچنين ميزان همبستگي الياف نامحلول در شوينده?هاي خنثي(نمودار c) با(R2 =0/79) و الياف نامحلول در شوينده?هاي اسيدي(نمودار d) با مقدار(R2= 0/507) را داراست. نتايج همبستگي صفات اندازه?گيري شده مشترک در دو روش شيميايي و طيف?سنجي نشان داد که همبستگي خاکستر داراي بيشترين همبستگي و الياف نامحلول در شوينده?هاي اسيدي داراي کمترين همبستگي بين دوروش اندازه?گيري است (تصوير4-3).

تصوير 4-3- نمودارهاي همبستگي روش شيميايي و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید