4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي ازآن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي:
تاريخ و امضاء:

دانشگاه آزاداسلامي
واحد ساري
گروه: حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرايش : جزا و جرم شناسي

عنوان :
آسيب شناسي رسانه هاي تصويري در بروز خشونت در جوامع

استاد راهنما:
دکتر

استاد مشاور:
دکتر

نگارش:

تابستان: 1395

سپاسگزاري
پس از حمد و سپاس خداوند متعال از نعماتي که به من عطا فرموده بر خود فرض مي‌دانم که از راهنمايي‌هاي ارزشمند اساتيد انديشمند جناب آقاي دکتر و جناب آقاي دکتر که در تهيه اين اثر مبذول فرمودند و با تشکر از جناب آقاي دکتر که زحمت داوري اين اثر را کشيده‌اند و همچنين از کليه اساتيد دوران تحصيلم کمال تشکر و قدرداني را دارم.

تقديم به:

تقديم به:
پدر و مادر عزيز

Islamic azad university

Thesis for receiving degree on Law
Major: Criminal Law and Criminology

Subject
Pathology visual media in violence in communities

Thesis advisor:

Consulting advisor:

By:

Summer2016

چکيده
با تشكيل اجتماعات بشري و شكل‌گيري شهرها، روند وقوع جرم نيز رو به فزوني نهاده و هرچه اين اجتماعات گسترده‌تر گردد، دامنه وقوع جرم نيز افزون مي‌شود و لزوم مبارزه با آن و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از جرم امري انكارناپذير و ضروري مي‌نمايد.دانشمندان علم جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي هريك از منظري جرم و شيوه‌هاي پيشگيري از آن را مورد بررسي قرار داده‌اند. لذا نقش تلويزيون در ارتكاب جرم و پيشگيري از آن از جمله مقولاتي است كه به جهت تأثيرگذاري فراوان آن به دليل فراگير بودن و دايره مخاطبان وسيع مورد توجه جدي مي‌باشد، چراكه تلويزيون مي‌تواند با هموار بودن يا نبودن ساير شرايط تأثيرگذار بر رفتار انساني از جمله شرايط فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي و… نقش تكميلي را در وقوع جرم يا پيشگيري ايفا نمايد. شيوه‌هاي تأثيرگذاري در وقوع جرم از طريق تقليد، تلقين، عادي جلوه دادن بزهكاري و شيوه‌هاي تأثيرگذار در پيشگيري از طريق: آموزش قوانين، آموزش همكاري ميان پليس و مردم و… مي‌تواند تأثير بسزايي داشته باشد.در اين مقوله نقش تماشاگر رسانه هاي جمعي سواد رسانه‌اي البته با در نظر گرفتن ساير شرايط بسيار حائز اهميت است كه از بين برنامه‌هاي تلويزيون و راديو و اينترنت و…. چه جنبه‌هايي از آن را جذب نمايد. روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت کتابخانه اي مي باشد.

کليدواژه‌ها: رسانه، رسانه هاي تصويري،روزنامه،راديو، جرم، خشونت،آسيب شناسي،پيشگيري.

فصل اوّل:
کليات تحقيق

1ـ1 ـ مقدمه
رسانه هاي جمعي،علي الخصوص رسانه هاي تصويري که در حال حاضر از رسانه ملي به رسانه فراملي تبديل شده است با توجه به گسترش شبکه‌هاي رسانه هاي تصويريي و همچنين در اختيار داشتن ماهواره و اينترنت در اکثر خانواده‌ها به راحتي هر شخص يا اشخاص مي‌توانند بدون صرف وقت و هزينه از وقايع و اتفاقاتي که در ملل مختلف جهاني و داخل کشور رخ مي‌دهد مطلع گردند.
اين رسانه به دليل فراگير بودن مي‌تواند باعث اعتلاي سطح فرهنگ جامعه‌اي گردد، از طرفي به دليل پخش برنامه‌هاي نامناسب آثارمخربي را روي فرد فرد افراد جامعه بگذارد و اشخاص بالقوه مجرم را به صورت مجرم بالفعل درآورد به وسيله قدرت اثربخشي زياد به دليل وجود صدا و تصوير به طور همزمان.
“مک لوهان دانشمند کانادايي تاريخ بشر را به سه دوره: عصر فرهنگ شفاهي، عصر تمدن چاپي و عصر تمدن الکترونيک تقسيم مي‌کند.”1 لذا در اين عصر قدرت بيشتر در دست صاحبان شبکه‌هاي رسانه هاي تصويريي و شبکه‌هاي ماهواره‌اي و کامپيوتري است. رسانه هاي تصويري قابليت تغيير فرهنگ جامعه را دارا است و به همين علت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت موضوع زيرنظر رهبري جامعه اسلامي اداره مي‌شود. امروزه نقد و انتقادها دربارة رسانه هاي تصويري بيشتر از رسانه‌هاي ديگر است. نکته حائز اهميت اينکه در کنار رسانه هاي تصويري داخلي شبکه‌هاي ماهواره‌اي زيادي وجود دارد که در آنها برنامه‌هاي مبتذل و خشونت و همچنين برنامه‌هاي آموزشي و علمي پخش مي‌شود که براي جذب بيننده بيشتر از هر نوع ترفندي استفاده مي‌کنند.
امروزه به اعتقاد بسياري از انديشمندان، تلويزيون نقش مؤثري در تحريك و آموزش افرادي كه آمادگي ارتكاب جرم را دارند ايفا مي‌نمايد. از طرف ديگر تلويزيون مضاميني را در جامعه ارائه مي‌كند بي‌آنكه زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي درك آن مضامين در آن جامعه فراهم باشد. بنابراين تلويزيون با اين رويكرد آثار زيان‌باري بر جامعه برجاي خواهد گذاشت. به هر حال تلويزيون به عنوان پديده‌اي كه روز به روز در حال تغيير و تحول است، براي جوامع بشري فوايد زيادي هم دارد، لذا به دليل نقش آموزشي مي‌تواند در زمينه پيشگيري از جرم كه به سهولت صورت مي‌گيرد، كمك مؤثري به نهادهاي عدالت كيفري به ويژه پليس بنمايد، چرا كه به كمك تلويزيون مي‌توانند مشاركت و همكاري شهروندان را در پيشگيري از جرم جلب نمايند با تصويري مثبت از عملكرد نهادهاي پيشگيري‌كننده از جرم در افكار عمومي جامعه ايجاد نمايد.
نهايت اينكه، مي‌توان تلويزيون را شمشيري دولبه بدانيم كه گاهي بادي موافق مي‌شود در جهت افتادن انسان‌ها در ورطة هولناك جرم و جنايت و گاهي با نقش پيشگيرانه باعث جلوگيري از بزه‌ديدگي و بزهكار شدن انسان‌ها مي‌گردد.

1ـ2ـ بيان مسأله
عصري را که در آن زندگي مي‌کنيم به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران و انديشمندان مي‌توان عصر ارتباطات يا دهکدة جهاني و رهبري از راه دور ناميد که در اين ميان رسانه هاي تصويري به عنوان رسانه‌اي فراگير واجد اين خصوصيت يعني رهبري از راه دور مي‌باشد چرا که اين رسانه مرزهاي سياسي بين کشورها را در نور ديده و انسان‌ها در منزل خويش با فشار دادن دکمه‌اي به راحتي و خيلي سريع با فرهنگ‌ها و افکار و آداب و رسوم کشورهاي ديگر آشنا مي‌شوند و چه بسا در بسياري از مواقع تحت تأثير اين افکار و عقايد و روش‌هاي زندگي کشورهاي ديگر قرار مي‌گيرند و همين موضوع باعث تغيير افکار و عقايد و در نهايت تغيير فرهنگ جامعه‌اي مي‌گردد چه مثبت يا منفي.
از آن‌جايي که بيشتر برنامه‌هاي رسانه هاي تصويري فيلم‌ها و سريال‌هاي جنايي و پليسي مي‌باشد، بنابراين افراد مستعد به بزهکاري با ديدن فيلمي که در آن طريقه ارتکاب جرم و شيوة خشونت نسبت به انسان‌ها به نمايش گذاشته مي‌شود، تحت تأثير قرار مي‌گيرند تا حدي که به شيوه‌هايي چون تقليد و تلقين مرتکب جرم يا نابهنجاري اجتماعي مي‌گردند و بالعکس اگر فيلم يا برنامه‌اي آموزشي در جهت کاهش بزه‌ديدگي و بزهکاري به نمايش گذاشته شود، مي‌تواند در پيشگيري از بزه‌ديدگي و بزهکاري مؤثر واقع شود.
ارتقاي سطح آگاهي عمومي شهروندان در پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند کارکرد مهم درخصوص رسانه هاي تصويري باشد. در کشورهاي پيشرفته شهروندان تا حدي زيادي از آمار دقيق جرايم مطلع هستند و مراقبت و صيانت را افزايش مي‌دهند و با تعيين سيماي جنايي برنامه‌ريزي مي‌نمايند.
در عين حال مسأله ناامني و ترس ناشي از پديده مجرمانه اگر از چنين رسانه‌اي به طور افراطي القا شود، القاکننده ناامني و در عين حال مؤثر در پيشگيري و اطلاع‌رساني است.
بايد رسانه‌اي چون سيما بين مرز بازدارندگي از بزه و تشويق به بزهکاري آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنان در بحث اطلاع‌رساني و پيشگيري از وقوع جرم تقويت و نکات منفي عملکرد مؤثر در ارتکاب جرم کاهش يابد که اين امر نياز به آسيب‌شناسي جدي دارد. هرچه ارتباط بين قوة قضاييه و اصحاب رسانه تقويت شود مؤثر است.
لذا با ارائه راهکارهاي مناسبي از طريق رسانه هاي تصويري به عنوان ابزار نظارتي و تأثيرگذار در جهت پيشگيري از وقوع جرم مي‌توان مؤثر بود.
1ـ2ـ1ـ اهميت و ضرورت انجام تحقيق
هدف ابتدايي اين تحقيق، بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي براي اصلاح پنداره‌هاي اشخاص درخصوص مقول? جرم است. اشخاص کنشگران فعالي هستند و با احتساب هزين? فايده اقدام به ارتکاب جرم مي‌نمايند و نقش رسانه هاي تصويري در اين ميان نمايش اين هزينه فايده است به شکلي که با پديد? ارتکاب جرم يا پيشگيري خواهيم بود. در اين راستا مي‌توان با راهکارهايي مانع رواني مهمي در ارتکاب جرم براي بينندگان فراهم نمود يا هزينه ارتکاب جرم به مخاطبان بالا نشان داد.
1ـ2ـ2ـ اهداف تحقيق
هدف کلي:
بررسي و تبيين آثار رسانه هاي تصويري در جامعه و تاثير آن ها در بروز خشونت در جامعه
اهداف جزيي:
-تعريف مفاهيم جرم و مجازات و رسانه هاي تصويري و پيشگيري از جرم و …و بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه
-بررسي تاثيرگذاري و ويژگي هاي اين رسانه ها جامعه
-ارائه راهکارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا کاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام قضايي ايران
1ـ2ـ3ـ سؤالات تحقيق
رسانه هاي تصويري به عنوان رسانه‌اي فراگيري در عصر حاضر با توجه به گسترش شبکه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنت تأثيرات مثبت و منفي در اذهان و رفتار انسان‌ها مي‌گذارد. البته اين تأثيرات در اشخاص بسته به نوع شخصيت و سواد آنها متفاوت است، لذا در اين تحقيق به سؤال‌هاي زير پرداخته مي‌شود.
الف) رسانه هاي تصويري در ارتکاب جرم چه تأثيري دارد؟
ب) رسانه هاي تصويري چه تأثيري در پيشگيري از جرم دارد؟
ج) نقش رسانه هاي تصويري در پيشگيري از جرم چه نوع پيشگيري است؟
1ـ2ـ4ـ فرضيه‌هاي تحقيق
الف) به نظر مي‌رسد رسانه هاي تصويري در جوامع امروزي نقش تكميلي مهمي در الگوسازي ايجاد پنداره‌هاي افراد درخصوص ارتکاب جرم و القاء انگيزه مجرمانه دارد.
ب) به نظر مي‌رسد رسانه هاي تصويري به عنوان رسانة فراگير با ارائه برنامه‌هاي مناسب و آموزشي نقش تكميلي مهمي در پيشگيري از جرم داردند.
ج) به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه مخاطبان رسانه هاي تصويري قشر وسيعي از اجتماع هستند، نقش رسانه هاي تصويري در پيشگيري از جرم از نوع پيشگيري اجتماعي مي‌باشد.
1ـ2ـ5ـ پيشينه تحقيق
در عصر حاضر رسانه هاي تصويري به عنوان رسانه‌اي فراگير نقش مهمي را در اجتماع ايفا مي‌نمايد که يکي از اين نقش‌ها در حوزة ارتکاب جرم و پيشگيري مي‌باشد و به دليل اهميت موضوع و تأثيراتي که رسانه هاي تصويري مي‌تواند در اين زمينه داشته باشد، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و اساتيد حقوق مقالات و نظريات متعددي را ابراز داشته‌اند و همچنين کتاب‌هاي زيادي در اين زمينه نگاشته شده است.
در بخش پايان‌نامه مي‌توان به پايان‌نامه خانم رويا آسيايي با عنوان “نقش رسانه‌ها در پيشگيري از جرم” دانشکده حقوق تهران مرکز و پايان‌نامه آقاي کامران شريفي با موضوع “تأثير رسانه و نقش آن در پيشگيري از بزهکاري کودکان” دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره کرد. هرچند عنوان کلي رسانه در پيشگيري از ارتکاب جرم در پايان‌نامه‌هاي ذکر شده شامل مطبوعات، کتاب، راديو مي‌شود، لذا شامل رسانه هاي تصويري و سينما به‌عنوان رسانه تصويري مي‌شود، ليکن در پايان‌نامه‌هاي مذکور فقط به يک بعد يعني بحث پيشگيري از جرم پرداخته شده است.
در اين پايان‌نامه سعي بر آن است تا به هر دو بُعد اثرگذاري رسانه هاي تصويري چه در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید