مقالات و پایان نامه ها

طرح تدبیر دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تدبیر دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تدبیر دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تدبیر دبستان چیست ؟ طرح تدبیر دبستان عنوان طرحی است که در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4408)

دانشکدهی مهندسی مکانیک پایان نامهی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هستهای (راکتور) بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هستهای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4407)

گروه برنامه ریزی توسعه منطقه ای پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران نمونه : منطقه غربی خراسان رضوی استاد راهنما : دکتر محمد شیخی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4406)

دانشگاه قم دانشکدهی فنی و مهندسی پایان نامهی دورهی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی عنوان: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4405)

دانشکده علوم رساله دکتری رشته فیزیک (اپتیک و لیزر) بررسی اثرات گرمایی و بازدیسی نیمرخ دمش بر پرتوهای خاص ماتیو-گاوس، کسینوس-گاوس و سهموی-گاوس به کوشش: رضافلاح استاد راهنما: دکتر حمید نادگران بهمن 1393 به نام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4404)

دانشکده علوم پایه-گروه زیستشناسی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی عنوان: بررسی اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت استاد راهنما: دکتر محمد حسین آبنوسی پژوهشگر: بنتالهدی موحدی نجفآبادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4403)

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده فرماندهی و ستاد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390 استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4402)

دانشکده مهندسي پايان نامهی کارشناسي ارشد در رشتهی مهندسي هسته اي- راکتور بدست آوردن دو ضریب ایمنی قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت های حلقوی به وسیلهی علی عرفانی نیا اساتید راهنما دکتر فرشاد فقیهی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4401)

دانشكده‌ی هنر و معماری پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ی شهرسازی (گرايش برنامه‌ریزی شهری) بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر نقش سامانه‌ی سنتی پخشایش آب به كوشش: سید جواد حسینی‌نژاد استاد راهنما: جناب آقای دكتر Read more…

By 92, ago