پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (3817)

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی38 گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی38مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی39 گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی44 گفتار دوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3816)

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (3815)

الف: طرح موضوع2ب: بیان مساله2 ج:اهمیت و ضرورت پژوهش3د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله c (3814)

الف – خوابگردی طبیعی34 ب – خوابگردی مصنوعی37بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی39الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………41ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب42گفتار اول – اراده و اختیار در خواب43بند Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (3812)

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)26گفتارسوم: اصل تأمین رفاه کارکنان دولت27گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی28گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق29گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی30گفتارهفتم: اصل انضباط اداری30گفتارهشتم: اصل آموزش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه c (3811)

فهرست مطالبچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3مقدمه4فصل اول : کلیات6مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران6گفتار اول : مفهوم سند رسمی6گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران7الف : سیر مالکیت در ایران و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (3810)

شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادینظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا : مناسب نیست فهرست مطالبعنوانصفحه مقدمه1بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3808)

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت101-2-1-1-اعیان و منافع:111-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول111-2-1-3- اموال مثلی و قیمی131-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء181-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت191-2-2-1- مال مشاع ومفروز191-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی201-2-2-3- اموال مجهول المالک212- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (3807)

2. ممنوعیتها :39گفتاردوم: انعقادقراردادهایپیمانکاریدولتی40بنداول: اصل 77 قانوناساسی40بنددوم: قانونمنعمداخلهکارکناندولتدرپیمانهایدولتی41فصلدوم: تضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی43مبحثاول: تضمینبوسیلهاعتباراتاسنادی44گفتاراول: مقرراتحاکمواصولبنیادیناعتباراتاسنادی47بنداول: مقرراتحاکمبراعتباراتاسنادی47الف) عرفوعادت48ب) مقرراتمتحدالشکلاعتباراتاسنادی49ج)  قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایقراردادی51د) قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه52ز) عرفهاورویه‌هایاعتبارنامه‌هایتضمینیبین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)53ه) کنوانسیونآنسیترالراجعبهضمانت‌نامه‌هایمستقلواعتباراتاسنادیتضمینی54بنددوم: اصولبنیادیناعتباراتاسنادی56بنددوم: انواعواشکالاعتباراتاسنادی61الف) اعتباراتاسنادیقابلبرگشتوغیرقابلبرگشت62ب) اعتباراسنادیقابلانتقالوچرخشییاگردان68مبحثدوم:ضمانتنامهبانکی73گفتاراول:تعریفومقرراتحاکمبرضمانتنامهبانکی75بنداول: تعریف75بنددوم: عناصرضمانتنامه:77بندسوم: مکانیسمصدورضمانتنامه78بندچهارم: انواعضمانتنامهها:80الف) تقسیمبهاعتبارشرایطمطالبه:81ب)تقسیمبهاعتبارقراردادمبنایصدوروتعهداتموردتضمین :831-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهومزایده:832. ضمانتنامهپیشپرداخت (استردادپیشپرداخت :853.ضمانتنامهحسنانجامکاریاانجامتعهدات :864.ضمانتانمهاستردادکسوروجالضمان87ج)ضمانتنامههایپایه،ضمانتنامههایمتقابل:88فصلسوم:ماهیتوآسیبشناسیتضمیندرقراردادهایپیمانکاری90مبحثاول: ماهیتحقوقیتضمینات91گفتاراول: اعتباراتاسنادیتضمینی91بنداول:اعتباراسنادیوحواله92بنددوم: اعتباراسنادیوجعاله95بندسوم:اعتباراسنادیومضاربه97بندچهارم:اعتباراسنادیووکالت101بندپنجم: Read more…

By 92, ago