پایان نامه ها

c (4393)

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات گروه هوش مصنوعی استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنالهای حرکات ارادی EEG جمشید پیرگزی اساتید راهنما: دكتر علی اکبر پویان استاد مشاور: دکتر کاویان قندهاری دکتر هادی گرایلو پایان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4405)

دانشکده علوم رساله دکتری رشته فیزیک (اپتیک و لیزر) بررسی اثرات گرمایی و بازدیسی نیمرخ دمش بر پرتوهای خاص ماتیو-گاوس، کسینوس-گاوس و سهموی-گاوس به کوشش: رضافلاح استاد راهنما: دکتر حمید نادگران بهمن 1393 به نام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4394)

دانشکده علوم پایاننامه کارشناسیارشد در رشته‌ی زمینشناسی اقتصادی استفاده از دادههای استر در تحلیل ارتباط سنگشناسی و پتانسیلهای معدنی گنبدنمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس به کوشش سمیرا مرادی استاد راهنما دکتر مجید هاشمی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4406)

دانشگاه قم دانشکدهی فنی و مهندسی پایان نامهی دورهی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی عنوان: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4395)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه کاشان دانشکده معماری و هنر گروه پژوهش هنر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پژوهش هنر عنوان: آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران استادان راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4407)

گروه برنامه ریزی توسعه منطقه ای پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران نمونه : منطقه غربی خراسان رضوی استاد راهنما : دکتر محمد شیخی استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4386)

دانشکده علوم پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته زمینشناسی اقتصادی مطالعهی کانهزایی سولفیدی ماگمایی در سنگهای اولترامافیک کمپلکس افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان به کوشش فاطمه آلسعدی استاد راهنما دکتر محمدعلی رجبزاده بهمن 1392 به نام خدا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4376)

دانشگاه مازندران دانشکده شیمی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی موضوع: سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازینها با استفاده از ایمینهای مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیلدار فعال و مطالعه فعالیتهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4387)

دانشگاه علامه طباطبائی دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی گروه زبانشناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و فرهنگ و زبانهای باستانی واژههای دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی پایاننامه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4377)

مقدمه: طیف وسیعی از ضایعات، ممکن است سینوسهای پارانازال را درگیرکند؛ این بیماریها شامل سینوزیت حاد و مزمن، آلرژیک، قارچی، کیستها، پولیپها تا ضایعات توموری و شبه تومور مثل پاپیلوما وSCC 1 و ضایعات متاستاتیک Read more…

By 92, ago