پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (3821)

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50 الف – رمز نگاری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (3810)

شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادینظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا : مناسب نیست فهرست مطالبعنوانصفحه مقدمه1بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه c (3811)

فهرست مطالبچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3مقدمه4فصل اول : کلیات6مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران6گفتار اول : مفهوم سند رسمی6گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران7الف : سیر مالکیت در ایران و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (3812)

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی)26گفتارسوم: اصل تأمین رفاه کارکنان دولت27گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی28گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق29گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی30گفتارهفتم: اصل انضباط اداری30گفتارهشتم: اصل آموزش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله c (3814)

الف – خوابگردی طبیعی34 ب – خوابگردی مصنوعی37بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی39الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………41ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب42گفتار اول – اراده و اختیار در خواب43بند Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (3815)

الف: طرح موضوع2ب: بیان مساله2 ج:اهمیت و ضرورت پژوهش3د: سوال پژوهش3 ز: سابقه علمی3 و:هدف پژوهش 4ه:روش پژوهش 4و: پلان کار 4مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت5گفتار اول: پیشینه بهائیت5بند اول: شیخیه5بند دوم: بابیت7بند سوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (3816)

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19گفتار دوم: اختیار و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (3817)

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی38 گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی38مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی39 گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی44 گفتار دوم: Read more…

By 92, ago